Directors

President Yoshinori Kaneko
Vice President Haruki Mino
Vice President Hiroshi Okamoto
Executive Managing Director Tadashi Shintaku
Executive Managing Director Shoichiro Ezure
Executive Managing Director Shinichi Imai
Director (Part-Time) Seiichi Fubasami
Director (Part-Time) Yoshihito Morishita
Auditor Yoji Matsushita
Auditor Tatsuhiko Murakami

to TOP